คอนกรีตพิมพ์ลาย วัคซีน(อาชีพ)ทางเลือก เพื่อทางรอดของช่างไทย