ใบเสร็จ kerry.36.jpg
ตรวจสอบเลขพัสดุ Kerry ย้อนหลัง
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
1. คุณวิไลวรรณ สิทธิพล        : PK4W000040797
2. คุณปรีดา โพธิโสภณ         : PK4WN00002195
3. บุญยิ่งสุวรรณภูมิและวัสดุก่อสร้าง     : PK4WN00002196
4. คุณกุสุมา เอี่ยมปิยะ           :  PK4WN00002197
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
1. คุณเฉลา แป้นดี       : PK4W000040605
2. คุณสุวิชา โกมลไสย   : PK4W000040606
3. คุณสุขศรี        : PK4W000040607
4. คุณแสงเดือน วงษ์มณี  :  PK4W000040610
5. คุณนเรศ สอนสุด       : PK4W000040611
6. คุณชาญณรงค์ รอดรัตน์     : PK4W000040612
7. คุณณัฐพัชร์           : PK4WN00002179
8. คุณนารา           : PK4WN00002180
9. คุณปลั๊ก          : PK4WN00002181
10. คุณโกมินทร์ ชาลี      : PK4WN00002182
11. บริษัท เบล อินทีเรีย จำกัด  : PK4WN00002183
12. คุณปิยวดี นามนนท์      : PK4WN00002184
13. คุณบัณฑิต นันตะเงิน     : PK4WN00002185
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
1. คุณนิภารัตน เจ๊ะหลง    :  PK4W000040391
2. คุณวันทนา สุนันต๊ะ      :  PK4W000040392
3. คุณโกวิทย์ ธรรมปาละ  :  PK4W000040393
4. คุณมีเดช ทองน่า        :  PK4W000040394
5. คุณศิริลักษณ์ มุ่งหมาย :  PK4W000040395
6. คุณปรีชา ตรีพรหม      :  PK4W000040396
7. ช่างเดช                    :  PK4W000040397
8. คุณธนัชภรณ์ ชัยยา     :  PK4W000040398
9. คุณสมัย คำผง           :  PK4W000040399
 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
1.คุณสุขเกษม   :   PSR2000142015
2.คุณธนะ  :   PSR2000142017
3.คุณพัชราภรณ์  :   PSR2000142019
4.คุณพรศักดิ์  :   PSR2000142021
5.คุณวัชรินทร์   :   PSR2000142023
6.คุณปกาสิต   :   PSR2000142024
7.คุณยอด   :   PSR2000142025
8.บจก.ฆราปนิก   :   PSR2000142026
9.คุณมนูญ   :   PSR2000142027
10.คุณภารดี   :   PSR2000142028
11.คุณเฉลิมพล   :   PSR2000142029
 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
1.คุณชัชพล  :   PSKT000055118
2.คุณจันทนา    :   PSKT000055119
3.คุณสมหมาย    :   PSKT000055120
 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
1.คุณครองทรัพย์ ฟองภู่  :  PTMH000522231
2.คุณครองทรัพย์ ฟองภู่  :  PTMH000522233
3.คุณสุชน ตันศิริ  :  PTMH000522235
4.คุณวุฒิชัย แสงอรุณ  :  PTMH000522237
5.คุณอิทธิพล กองเกิด  :  PTMH000522238
6.คุณซาอีดิน สาและอารง  :  PTMH000522240
7.คุณธนาชัย  :   PTMH000522242
8.คุณอภิชาติ เขยะดา  :   PTMH000522245
9.คุณนัฐพันธ์ เรืองเดช   :   PTMH000522246
10.วัดป่าไผ่เจริญสมณะกิจ   :   PTMH000522252
11.คุณขวัญชัย รุ่งเรือง   :   PTMH000522254
12.คุณชาดา จงสงวนศักดิ์  :   PTMHN00018059
 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
1.คุณกุสุมา   :   PK4W000039690
2.คุณอัคเดช  :   PK4W000039691
3.คุณธัญญารัตน์  :   PK4W000039692
4.คุณบุญพลอย  :   PK4W000039693
5.ช่างตู่ปูนปั่น (ถ้ำ)  :   PK4W000039694
6.คุณอรรคเดช  :   PK4W000039696
7.คุณอำนาจ   :   PK4W000039697
8.คุณปราโมทย์  :   PK4W000039698
9.คุณอัษฎา  :   PK4W000039699
10.คุณอภิรักษ์   :   PK4W000039700
11.คุณสัมพัธ   :   PK4W000039701
12.คุณสมพร   :   PK4W000039702
13.คุณชลิด   :   PK4W000039703
 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
1.คุณนันฐิกา   :   SKIT000460078
2.คุณสุภารัตน์   :   SKIT000460081
3.คุณอภิญญา (ฝ่ายจัดซื้อ)   :   SKIT000460084
4.บริษัท โมบาย โลจิสดิกส์ จำกัด  :   SKIT000460087
5.คุณพัชร์พน   :   SKIT000460088
6.ร้านแตงโมการเกษตร   :   SKIT000460093
7.คุณถาวร   :   SKIT000460098 
8.คุณวุฒชัย   :   SKITN00007270
9.คุณจิรภัทร   :   SKITN00007271
10.คุณประทีป   :   SKITN00007272

| บริษัท คอนกรีต เดคคอร์ ไทยแลนด์ จำกัด

ไลน์ไอดี : @concretedecor

  • Concrete decro thailand
  • concrete decor thailand
  • concrete decor thailand
lineadd.png